Stichting BMP is een landelijke projectorganisatie die vernieuwende maatschappelijke en culturele projecten ontwikkelt. Dit gebeurt op verzoek van individuele mensen of groepen uit de samenleving en op eigen initiatief. We richten ons daarbij op het verkennen van nieuwe thema’s en het ontwikkelen van nieuwe manieren van aanpak. In de projecten van BMP spelen verhalen en creativiteit een belangrijke rol.

Wijkacademie Stromend Overvecht

Een wijkacademie voor oude en nieuwe bewoners

In de Utrechtse wijk Overvecht bestaat sinds oktober 2017 de Wijkacademie Stromend Overvecht. Deze Wijkacademie is een initiatief van stichting BMP. Het motto van deze Wijkacademie is: leren van elkaar. Een kerngroep van ruim 20 vrouwen komt daartoe eens in de twee weken bij elkaar in Buurtcentrum De Jager. Ze bespreken thema’s die voor hen belangrijk zijn en ontwikkelen samen met andere organisaties programma’s voor de wijk om belangrijke onderwerpen als “veilig buitenspelen” en “het bijzondere van taal” aan de orde te stellen. De kerngroep bestaat voor de ene helft uit vrouwen die recent naar Nederland zijn gevlucht en voor de andere helft uit vrouwen met een migratieachtergrond die al heel lang in Overvecht wonen.

 1. In de bijeenkomsten werken de deelnemers aan hun persoonlijke ontwikkeling en hun eigen toekomst
 2. Praten ze met elkaar over opvoeden en over de manier waarop het Nederlandse schoolsysteem en het inburgeringsbeleid werken
 3. Kijken ze naar de wijk en wat ze als moeders kunnen doen om het sociale klimaat te verbeteren
 4. Ontwikkelen ze, in samenwerking met andere oudergroepen, creatieve programma’s om andere wijkbewoners te betrekken.


De afgelopen drie jaar is er een hechte groep ontstaan waar de deelnemers zich vrij voelen om persoonlijke verhalen te delen en dilemma’s aan anderen voor te leggen. De afgelopen periode heeft de groep onder meer:

 • Een herfstfeest georganiseerd waarin verhalen en taal belangrijke onderwerpen waren;
 • Een krant uitgebracht over veilig buitenspelen en de rol van ouders;
 • Een wijkbijeenkomst georganiseerd waarbij ze zelf korte theaterscenes speelden over situaties op straat;
 • De gemeente een advies gegeven over het opnemen van de principes van de Vreedzame school in het inburgeringsbeleid;

De vrouwen formuleren per jaar hun persoonlijke doelen en de stappen die ze willen zetten om die doelen te bereiken. In de coronatijd gingen de bijeenkomsten natuurlijk niet door, terwijl er juist in die tijd zoveel behoefte was aan emotioneel support. Daarom hebben we de deelnemers elke twee weken persoonlijk gebeld en via de Whatsappgroep een project gedaan om woorden te verzamelen die in deze tijd van bijzondere betekenis waren/zijn en deze te voorzien van een bijpassende foto. Over de individuele gesprekken heeft Saskia Moerbeek enkele blogs geschreven.

Stromend Overvecht maakt deel uit van het Utrechtse netwerk Ouders van Betekenis dat de inspanningen van ouders voor een fijn pedagogisch klimaat in wijken en buurten zichtbaarder wil maken. De Wijkacademie bestaat in ieder geval nog tot en met september 2021.

 

Vrijheid is een groot begrip

September 2019 tot en met oktober 2020

 

Onderzoek naar de beleving van vrijheid en onvrijheid van Nederlanders met een Bosnische en Irakese achtergrond, op basis van oral history interviews.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zoekt continu naar een passende invulling van de activiteiten op 4 en 5 mei om het inclusieve karakter van de herdenking en viering op deze dagen te waarborgen. Ook is het belangrijk om de motivaties van mensen om al dan niet deel te nemen aan genoemde activiteiten te begrijpen. Het Comité heeft daarom de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP), in het kader van het lustrumjaar 2020 (75 jaar vrijheid), gevraagd om onderzoek te doen onder Bosniërs en Irakezen die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen. De vraagstelling van dit onderzoek is hoe mensen uit deze groepen vrijheid, onvrijheid en herdenken in de landen van herkomst en in Nederland beleven. 

Doel van het onderzoek is om op basis van persoonlijke verhalen inzicht te krijgen in de betekenis die de begrippen vrijheid en onvrijheid voor Bosniërs en Irakezen hebben, in de ervaringen die zij hebben met herdenken en in de toekomstbeelden die zij hier bij hebben. De conclusies van het onderzoek zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het denken over de toekomst van het herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van de bevrijding en vrijheid in Nederland.

Presentatie van het onderzoek vindt plaats in het kader van 75 jaar Verenigde Naties op 24 oktober 2020.

 

De Molenwijk door elkaar

Een community project van stichting BMP en Framer Framed

Van wie is de Molenwijk?

Wat is de geschiedenis van de wijk?

Wat zijn de verhalen van de mensen die er wonen?

Welke thema’s zijn belangrijk?

Welke kunstvormen passen in deze wijk?

 

Vanaf september 2020 gaat in de Amsterdam Noord het community project De Molenwijk door elkaar van start. Dit project, dat twee jaar duurt, wordt gedragen door een kerngroep van (jonge) vrouwen. Een deel woont al lang in deze wijk, een ander deel is er recent als vluchteling komen wonen. Het project is ontstaan op grond van vragen uit de wijk en eerdere positieve ervaringen in de samenwerking tussen BMP en Framer Framed. Door deze samenwerking kent het project een sociale, een historische en een culturele component.

Doel van het project is

 1. De deelnemers te steunen in hun persoonlijke ontwikkeling en hen gelegenheid te bieden om hun Nederlands te oefenen.
 2. De deelnemers te trainen zodat ze levensverhalen kunnen verzamelen van mensen die er wonen en de geschiedenis van de wijk in kaart kunnen brengen.
 3. Thema’s te bespreken die voor de wijk van belang zijn (b.v. opvoeden, armoede, solidariteit e.d.)
 4. De verzamelde verhalen aan de buitenwereld presenteren.
 5. Creatieve programma’s te ontwikkelen om belangrijke thema’s aan de orde te stellen en verschillende groepen bewoners te verbinden.
 6. Als opdrachtgever voor kunst in de openbare ruimte te fungeren.
 7. Samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere organisaties in en om de Molenwijk om de eigen netwerken te vergroten.


De kerngroep gaat in oktober 2020 van start. De groep komt bijeen in de Werkplaats Molenwijk van Framer Framed. Via blogs en nieuwsbrieven houden we je op de hoogte.

 

Aparte BMP initiatieven/projecten met vluchtelingen

Ongekend Bijzonder, de bijdrage van vluchtelingen aan de stad

Oktober 2013 t/m maart 2017

Een oral history project in de steden Amsyerdam, Den-Haag, Rotterdam en Utrecht, waarin 24 speciaal opgeleide veldwerkers met een vlcuhtachtergrond, 248 levensverhalen van vluchtelingen hebben verzameld. Op basis van die verhalen zijn 16 hebben 16 groepstrajetcen met doverse vlcuhtelingengemeenschappen plaatsgevonden waarein zij hun verhalen met zelfgekozen artistieke vormen aan het publiek presenteerden. Ook hebben de veldwerkers en de gemeenschappen samen met de stadsarchieven, musea en culturele organisaties meer dan dertig publiekspresentaties (tentoonstellingen, voorstellingen, festivals e.d.) gemaakt. Het project heeft ruim 330.000 mensen fysiek bereikt en ruim 800.000 via televisie, websites e.d. www.ongekendbijzonder.nl

BMP won met het project Ongekend Bijzonder de publieksprijs van de Code Culturele Diversiteit award 2016.

 

Specially Unknown

Oktober 2017 t/m september 2019

Europees oral history project waarin samen met lokale partners in de steden Antwerpen, Bochum, Turijn en Parijs levensverhalen van vluchtelingen zijn verzameld die tevens dienden als basis voor culturele producties in die steden. Ook is er een Delphi onderzoek uitgevoerd naar de cultuurparticipatie van vluchtelingen in 9 Europese landen en een Europese conferentie georganiseerd. Partners o.a.: Red Star Line Museum Antwerpen, Industriemuseum Westfalen, Italiaans Netwerk voor Volkscultuur en Cité internationale des Arts in Frankrijk.

www.speciallyunknown.eu

 

SEE.TELL.LISTEN

Augustus 2018 tot september 2020

Stichting BMP was partner in het Europese project SEE.TELL.LISTEN.

Doel van dit project was om de digitale vaardigheden en het zelfbewustzijn van vluchtelingen en asielzoekers te vergroten. Daartoe is een curriculum van drie programma’s: Digital Literacy, Digital Storytelling en Photovoice, ontwikkeld dat in pilots in Italië, Griekenland en Portugal is uitgeprobeerd.

De drie programma’s (modules) zijn in 6 talen verschenen. Er is ook een Whitepaper geschreven over de ervaringen in de pilots. Dit bevat aanbevelingen voor organisaties die met het curriculum aan de slag willen. BMP kan deze cursussen op locatie verzorgen. Daar zijn wel de trainerskosten aan verbonden.

https://www.seetell-listen.com/   

https://www.facebook.com/seetellisten/